Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja za razvoj gospodarstva u 2019. godini Print
jpNa temelju Odluke Općinskog vijeća o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2019. godinu broj: 01-05-104/19 od dana 29.04.2019. godine i članka 107. Statuta općine UsoraSlužbeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva u 2019. godini

    

     
     
     

Pozivaju se osobe mlađe od 40 godina i žene bez starosnog ograničenja da podnesu Zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za razvoj gospodarstva za 2019. godinu u skladu sa Programom poticaja za razvoj gospodarstva u 2019. godini. Programom su predviđeni poticaji u obliku dodjele grant sredstava fizičkim i pravnim osobama i to za osobe mlađe od 40. godina života te za žene bez obzira na starosnu dob koji izvrše registraciju novog gospodarskog subjekta.    

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava u skladu sa Programom mogu ostvariti slijedeći korisnici:

a) Za novoosnovane subjekte mladih i žena u 2019. godini:

  • Osobe mlađe od 40. godina i žene bez starosnog ograničenja;

  • Koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Usora u trajanju najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prijeobjave Javnog poziva;

  • Koji nisu u prošlih 12 (dvanaest) mjeseci bili vlasnici drugog gospodarskog subjekta iste ili slične djelatnosti (isto se odnosi i na supružnike i članove kućanstva).

  • Koji su na teritoriji općine Usora registririrali subjekt malog gospodarstva, definiran po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, a koji se nalazi u većinskom privatnom vlasništvu korisnika, i to nakon zatvaranja roka za podnošenje prijava po Programu za prethodnu godinu, odnosno od 12.10.2018. godine do dana zatvaranja Javnog poziva po Programu poticaja za razvoj gospodarstva u 2019. godini, te koji imaju najmanje 1 (jednog) uposlenog na neodređeno vrijeme;

  • Koji blagovremeno, u roku propisanim Javnim pozivom podnesu Zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterije propisane Programom;

b) Za realizaciju projekta Fond za podršku mikrobiznisu mladih putem fondacije Mozaik:

  • Osobe starosti 18. do 35. godina koje registriraju mikrobiznis na teritoriju općine Usora u sklopu Javnog poziva fondacije Mozaik. 

Pravo učešća nemaju osobe koje po kriteriju javnih prihoda imaju neizmirena dugovanja prema općini Usora kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora.

Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva je 6.000,00 KM.

Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Obrazac zahtjeva ili ga može preuzeti sa općinske web stranice www.usora.com

Uz zahtjev je potrebno priložiti: preslik osobne iskaznice, preslik Rješenja o registraciji obrta ili izvod iz sudskog registra (za pravne osobe), ovjerenu listu članova zajedničkog kućanstva, dokaz o radnom statusu punoljetnih članova kućanstva (Uvjerenje o neuposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, kopija mirovinskog čeka, ostalo), dokaz da aplikant nema neizmirena dugovanja prema općini Usora kao i Izjavu o korištenim pomoćima male vrijednosti.

    
Zahtjevi se podnose počev od 10.6.2019. godine do 10.9.2019. godine
     
    


Share |