Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Usora za potrebe izrade nove Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022. – 2027.

Temeljem članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17), sukladno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:32/17), Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 74/19), te Odluci Općinskog vijeća Općine Usora o pristupanju izradi Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022.–2027. godine („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 5/21), Općinski načelnik općine Usora objavljuje: