Usora, dana 30.10.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom ''Ingart'' d.o.o., Usora sa sjedištem u Žabljak bb, 74230 koje zastupa direktor Mario Čolić, dip.ing.građ., ugovor o izvođenju radova za „Projekt: ''Unutarnje uređenje objekta - Završni građevinski radovi''.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 19.684,70 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.