Rukovoditelj Službe: 

Martin Grujo, dipl. pravnik, pomoćnik Općinskog načelnika


alt +387 (0)32/ 895-297, 032/893-479. 032/899-447,
alt +387 (032)/893-514 mob: 063/719-158
E-Mail- martin.grujo@usora.com


U okviru Službe obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi koji se odnose na:
 
 • praćenje, izvršavanje,  nadzor i konkretna primjena zakona, propisa i drugih  normativnih  akata u upravnom  postupku, uredskom poslovanju, zdravstvenoj  zaštiti, socijalnoj zaštiti, radu, zaštiti obitelji prognanika i izbjeglih osoba, civilne žrtve  rata, ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji, članova  obitelji poginulih i umrlih branitelja, te demobiliziranih branitelja, zaštita osobnih  prava i interesa djeteta od nasilja, zlostavljanja, omladinska politika i obrazovanje,
 • svi oblici izravnog i konkretnog postupanja koje propisuju federalni i kantonalni  zakoni a koji se stavljaju u nadležnost ove Službe,
 • poslovi upravljanja ljudskim potencijalima,
 • vođenje personalnih dosjea djelatnika,
 • poslovi praćenja funkcioniranja mjesnih zajednica,
 • poslovi vođenja matičnih knjiga (matičara),
 • poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
 • poslovi pisarnice i arhive,
 • poslovi umnožavanja materijala i daktilografski poslovi,
 • poslovi prijevoza za službene potrebe i održavanje voznog parka,
 • poslovi održavanja higijene u objektu Općine i oko objekta,
 • fizičko i protupožarno osiguranje objekta Općine kao i pokretne imovine,
 • poslovi otpreme i dopreme pošte,
 • organiziranje svečanosti,
 • poslovi vezani za prosvjetu (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje),  korištenje kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa, muzejsku, likovnu, kazališnu,   glazbenu, filmsku, izdavačku i knjižničnu djelatnost, pomaganje razvoja i rada  kulturnih društava i udruga,
 • rješavanje o pravima branitelja, ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji,  obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja i demobiliziranih branitelja,
 • priprema Odluka iz domena Službe za OV-e,
 • poslovi zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 • izrada procjene ugroženosti na području općine, priprema programa zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nezgoda,
 • poslovi deminiranja i vatrogastva.
   
 U okviru ove Službe sistematizirana su tri Odsjeka:
 • Odsjek za opću upravu i zajedničke poslove
 • Odsjek za braniteljsko invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
 • Odsjek za civilnu zaštitu i vatrogastvo