Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

 

 

S A Z I V A M

 

XIX(devetnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 24.1.2023. godine (utorak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 

 

D N E V N I  R E D

 

1.        Usvajanje Zapisnika sa XVIII(osamnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.        Vijećnička pitanja;

3.        Obraćanje načelnika;

4.        Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2023. godinu;

5.        Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2023. godinu;

6.        Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu;

7.        Prijedlog Odluke o kanalizaciji;

8.        Prijedlog Odluke o preuzimanju obveza plaćanja usluga odvoza komunalnog otpada;

9.        Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastvu;

10.   Prijedlog Odluke o proglašavanju NK Usora kao sportske organizacije od posebnog interesa za Općinu Usora;

11.   Prijedlog Zaključka o osiguravanju uredništvu monografije uredskog prostora sa pratećom opremom.

 

 

 

 

 

Dostaviti:                                                                             

1. Načelnik Općine Usora,

2. Vijećnici Općine Usora 1-13,      PREDSJEDATELJ OV-a

3. Pomoćnici načelnika 1-4,Anto Matić, dipl.pravnik

4. MZ Općine Usora 1-9,

5. Radio postaja Usora, Općinska pravobraniteljica,

6. OSCE Terenski ured Zenica,

7. Pismohrana