Dubravka Tadić, Općinska pravobraniteljica

Tel: +387 032/889-048, Mob: 063/433-908

Fax: 032/893-514

E-mail: dubravka.tadic@usora.com


Općinsko pravobraniteljstvo je općinski organ koji poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine. Pravobraniteljstvo je samostalan organ koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, a na temelju zakona, drugih propisa i općih akata. Prava i obaveze Općinskog pravobranitelja  općine Usora su definirana Zakonom o pravobraniteljstvu („Službene novine Zeničko dobojskog kantona“ broj : 14/08).

Općinsko pravobraniteljstvo općine Usora utemeljeno je 1999. godine. 

Funkciju općinskog pravobraniteljstva vrši Općinski pravobranitelj. Općinskog pravobranitelja  imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. Pravobranitelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan na još jedan mandat.

Za Općinskog pravobranitelja može biti imenovana osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine, diplomirani pravnik, koja ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima ( društvima) i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita te koji posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje poslova pravobranitelja.

U nadležnosti Općinskog pravobranitelja su poslovi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njenih organa, i tijela koji nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta općine i u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava. Općinsko pravobraniteljstvo ne zastupa organe i tijela općine i njene službe u radnim sporovima, izuzev radnih sporova pokrenutih radi novčanih potraživanja. Organi i tijela Općine dužni su blagovremeno obavijestiti pravobraniteljstvo o slučajevima u kojim ih je ono ovlašteno zastupati i ulagati pravna sredstva i poduzimati druge zakonom određene pravne radnje.

Takođe u nadležnosti Općinskog pravobranitelja je i poduzimanje pravnih radnji i zastupanje Općine  pred sudovima i drugim nadležnim organima kao i u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa Općine.

Općina i njeni organi, neposredno prije zaključenja pravnog posla dužni su pribaviti pravno mišljenje Općinskog pravobranitelja za sljedeće ugovore:

  • Ugovor o kupoprodaji
  • Ugovor o zamjeni
  • Ugovor o zakupu
  • Ugovor o prijenosu na privremeno ili trajno korišćenje stvari, uz naknadu ili bez naknade
  • Ugovor o koncesiji
  • Ugovor o građenju i udruživanju sredstava za građenje
  • Ugovor o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća (društava) i
  • Drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.