Ovaj odsjek obavlja stručne-pravne i administrativne poslove vezane za izradu nacrta Odluka i drugih akata iz nadležnosti ove Službe za OV-e, nacrt rješenja iz domena radnih odnosa (raspoređivanje, prijem, prestanak radnog odnosa, plaće, odsustva i dr.) pravi plan za obuku i profesionalnu edukaciju općinskog osoblja, radi analizu radnih mjesta, vodi personalna dosjea djelatnika, koordinira i usmjerava rad Službi, stara se o izvršenju Odluka, Zaključaka i općih akata i s tim u vezi utvrđuje stanje u odgovarajućoj oblasti, priprema i izrađuje materijale za OV-e. Zatim, obavlja poslove pisarniceprijem, zavođenje, raspoređivanje pošte i zahtjeva stranaka, otpreme pošte, daktilografske poslove, poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa, poslove matičara (vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvadaka, vjenčanja i dr.), poslovi tekućeg održavanja, poslovi umnožavanja materijala, poslovi prijevoza za službene potrebe i održavanje voznog parka, poslovi održavanja higijene u objektu Općine i oko objekta, fizičko i protupožarno osiguranje objekta općine kao i pokretne imovine, poslovi otpreme i dopreme pošte, organiziranje svečanosti. 


Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: