Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

 

 

S A Z I V A M

 

XX(dvadesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 7.3.2023. godine (utorak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 

 

D N E V N I  R E D

 

1.        Usvajanje Zapisnika sa XIX(devetnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.        Vijećnička pitanja;

3.        Obraćanje načelnika;

4.        Nacrt Odluke o javnim raspravama u Općini Usora;

5.        Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljeih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima;

6.        Nacrt Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora za 2023. godinu;

7.        Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bare“;

8.        Prijedlog Odluke o kanalizaciji;

9.        Prijedlog Odluke o izradi Registra nekretnina Općine Usora;

10.   Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Usora za 2023. godinu;

11.   Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva Usora za 2023. godinu;

12.   Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne//tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.10.2022. godine do 31.12.2022. godine;

13.   Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon primljene imovine;

14.   Prijedlog Rješenja o imenovanju drugostupanjskog tijela za žalbe;

15.   Prijedlog Zaključka o odobravanju jednokratne novčane pomoći stanovništvu Turske i Sirije;

16.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o koeficijentima i platnim razredima J.P.U. „Ivančica“ Usora;

17.   Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za razdoblje 1.1.2022. godine do 31.12.2022. godine;

18.   Izvješće o radu Zajedničkog pravobraniteljstva Općine Usora i Općine Doboj Jug za izvještajni period od 1.4.2022. do 31.12.2022. godine;

19.   Izvješće o radu općinskih inspekcija na području Općine Usora za razdoblje od 1.1.2022. godine do 31.12.2022. godine;

20.   Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2022. godini;

21.   Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2022. godinu;

 

 

 

 

 

Dostaviti:                                                                             

1. Načelnik Općine Usora,

2. Vijećnici Općine Usora 1-13,      PREDSJEDATELJ OV-a

3. Pomoćnici načelnika 1-4,Anto Matić, dipl.pravnik

4. MZ Općine Usora 1-9,J.P.U. „Ivančica“ Usora

5. Radio postaja Usora, Općinska pravobraniteljica,

6. OSCE Terenski ured Zenica,

7. Policijska postaja Usora

8.Pismohrana