Obavlja stručne, administrativne i druge poslove, koji se odnose na: provođenje zakona i propisa iz oblasti proračuna, financija i trezora, planiranje, pripremu i izvršenje proračuna, pravljenje financijskih izvješća, godišnjih i mjesečnih izvješća o izvršenju proračuna, predlaganje mjera za unapređenje izvršenja proračuna, kontrolu upotrebe proračunskih sredstava, vođenje financijskog i materijalnog knjigovodstva, sastavljanje i podnošenje računovodstvenih iskaza, obračun plaća, i svih osobnih primanja, obavljanje financijskih poslova operativa, i razvoj informacijskog sustava. Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: