Ivica Labudović

Tel +387 (032) 889-046, Mob: 063/719-168 Fax: 032/893-514

E-mail: ivica.labudovic@usora.com 

Služba civilne zaštite Općine u svom djelokrugu i nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

 • praćenje i provođenje zakona i propisa iz oblasti civilne zaštite pod nadzorom i uputama Općinskog načelnika,
 • organiziranje, priprema i provedba zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te zaštita od požara i vatrogastva na području općine,
 • izrada programa i planova rada, analize i izvješća iz djelokruga rada službe,
 • suradnja sa Federalnom i Kantonalnom upravom civilne zaštite kao i drugim općinama i tijelima u skladu sa zapovijedima i ovlastima dobivenim od Općinskog načelnika,
 • organiziranje, pripremu i usklađivanje sa zakonskim propisima funkcioniranje civilne zaštite,
 •  organiziranje i koordinacija provođenja mjera i spašavanja,
 •  priprema i vrši obuku građana za provođenje mjera samozaštite, izrađuje programe i elaborate za izvođenje vježbi civilne zaštite,
 •  vrši procjenu i priprema izvješća o procjeni šteta od prirodnih i drugih nepogoda,
 •  izrađuje Plan zaštite od požara, izrađuje procjenu ugroženosti na području općine, priprema programa zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nepogoda, te vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 •  pruža stručnu pomoć i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara,
 •  prati prikupljanje financijskih sredstava u oblasti zaštite i spašavanja i protupožarne zaštite i predlaže plan utroška sredstava u skladu sa zakonom,
 •  kontrolu primjene i održavanje opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje i gašenje požara,
 •  aktivnosti oko prirodnih i drugih nepogoda i blagovremeno obavještava nadležne organe i stanovništvo,
 • razmjenjuje informacije sa kantonalnim operativnim centrom i obavještava i provjerava sustav za uzbunjivanje i u slučaju potrebe njegovo aktiviranje,
 •  vrši poslove u vezi sa deminiranjem,
 • priprema Odluka iz domena Službe za OV-e,  
 • podrška i suradnja sa svim službama Općine.