Tel +387 (032) 899-447, 032/893-479 Fax: 032/893-514

Služba civilne zaštite Općine u svom djelokrugu i nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

 • prati i provodi zakone i propise iz oblasti civilne zaštite pod nadzorom i uputama Općinskog načelnika;
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, te zaštitu od požara i vatrogastva na području općine;
 • izrađuje programe i planove rada, analize i izvješća iz djelokruga rada službe;
 • surađuje sa Federalnom i Kantonalnom upravom civilne zaštite kao i drugim općinama i tijelima u skladu sa zapovijedima i ovlastima dobivenim od Općinskog načelnika;
 • rganizira, priprema i usklađuje sa zakonskim propisima funkcioniranje civilne zaštite;
 • organizira i koordinira provođenje mjera i spašavanja;
 • priprema i vrši obuku građana za provođenje mjera samozaštite, izrađuje programe i elaborate za izvođenje vježbi civilne zaštite;
 • vrši procjenu i priprema izvješća o procjeni šteta od prirodnih i drugih nepogoda;
 • izrađuje Plan zaštite od požara, izrađuje procjenu ugroženosti na području općine, priprema programa zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nepogoda, te vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
 • pruža stručnu pomoć i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara;
 • prati prikupljanje financijskih sredstava u oblasti zaštite i spašavanja i protupožarne zaštite i predlaže plan utroška sredstava u skladu sa zakonom;
 • vrši kontrolu primjene i održavanje opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje i gašenje požara;
 • prati aktivnosti oko prirodnih i drugih nepogoda i blagovremeno obavještava nadležne organe i stanovništvo;
 • razmjenjuje informacije sa kantonalnim operativnim centrom i obavještava i provjerava sustav za uzbunjivanje i u slučaju potrebe njegovo aktiviranje;
 • vrši poslove u vezi sa deminiranjem; - priprema Odluka iz domena Službe za OV-e;
 • podrška i suradnja sa svim službama Općine.