Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

 

 

S A Z I V A M

 

XVIII(osamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 29.12.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 

D N E V N I  R E D

 

1.        Usvajanje Zapisnika sa XVII(sedamnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.        Vijećnička pitanja;

3.        Obraćanje načelnika;

4.        Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra;

5.        Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Proračunu Općine Usora za 2022. godinu;

6.        Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe;

7.        Prijedlog Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa;

8.        Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć Općine Usora;

9.        Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti  zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu;

10.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama komunalnih usluga broj:388/22;

11.   Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne / tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.7.2022. godine do 30.9.2022. godine;

12.   Izvješće o radu općinske uprave za 2021. godinu;

13.   Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora u 2021. godini;

14.   Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora za 2021. godinu;

15.   Prijedlog Odluke o dodjeli kapitalnog transfera Mjesnoj zajednici Jeleči – Filipovići za financiranje projekta;

 

 

Dostaviti:                                                                             

1. Načelnik Općine Usora,

2. Vijećnici Općine Usora 1-13,      PREDSJEDATELJ OV-a

3. Pomoćnici načelnika 1-4,Anto Matić, dipl.pravnik

4. MZ Općine Usora 1-9,

5. Radio postaja Usora, Općinska pravobraniteljica,

6. OSCE Terenski ured Zenica,

7. Pismohrana