Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

S A Z I V A M

XVI(šesnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 22.9.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

D N E V N I  R E D

  1.    Usvajanje Zapisnika sa XV(petnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
  2.    Vijećnička pitanja;
  3.    Obraćanje načelnika;
  4.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli novčane pomoći porodiljama sa područja Općine Usora;
  5.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju parcela u svrhu proširenja Poduzetničke zone „Srednja Omanjska“ Općina Usora;
  6.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio –Usora“ d.o.o. Usora na kraće razdoblje;
  7.    Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 01.01. do 30.6. 2022. godine;
  8.    Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2021. godini;
  9.    Informacija o stanju kulture, sporta, mladih i nevladinog sektora za 2021. godinu;