Na temelju članka 41.Statuta općineUsora (”Službeni glasnik općineUsora” broj:5/17) i članka 3.  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta(“Službeni glasnik općine Usora” broj: 5/24)Općinski načelnik raspisuje:

 Javni poziv 

za  odabir projekata koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Usora za 2024. godinu - transfer za sport

Preuzmite:
1. javni-poziv-transfer-sport
2. smjernice
3. prijavni-obrazac-individualni-natjecateljski-sport-1-
4. prijavni-obrazac-klupski-natjecateljski-sport-1-
5. prijavni-obrazac-rekreativni-sportovi-1-