Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu

jpNa temelju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2017. godinu donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 4/17 i 7/17) i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:
 
J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva za 2017. godinu

JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI

usora opcinaNa temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik općine Usora” broj 2/08), Odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-34-55/17 od 11.04.2017. godine, Povjerenstvo za rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora imenovano Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-34-55-1/17 od 11.04.2017. godine raspisuje: 
JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora

Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Usora

NATJECAJNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa člankom 33. stavak 2. i člankom 35. Zakona o pravobraniteljstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 12/13) i članka 9. Odluke o Općinskom pravobraniteljstvu općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 3/11), Općinski načelnik Općine Usora objavljuje  Javni oglas za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Usora