Na temelju Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja „Prim.dr. Mijo Grgić“ Usora, br: 23-11/23, od 15.11.2023. godine, i Rješenja ravnatelja Doma zdravlja „Prim.dr. Mijo Grgić“ Usora o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja–licitacije za prodaju rabljenog putničkog automobila broj: 36-11/23 od 23.11.203.godine, Povjerenstvo za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije objavljuje:

 

JAVNI  POZIV

za prodaju rabljenog putničkog automobila u vlasništvu Doma zdravlja „Prim.dr. Mijo Grgić“  Usora putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

Javni poziv