IMG 0530

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), članka 12. stavak 1, alineja 9. i članka 41. Statuta Općine Usora (“Službeni glanik Općine Usora” broj 5/17), Odluke o likvidaciji i prodaji osnovnih sredstava i sitnog inventara broj: 02-14-648/18 od 27.09.2018. godine i Odluke broj: 04-10/18 od 01.10.2018. godine Općinski načelnik raspisuje:

    
PONOVLJENI JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI
za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava i sitnog inventara općine Usora
      
 

grantovi1Dana 21. septembra/rujna, na Međunarodni dan mira, PRO-Budućnost objavljuje poziv za male grantove. Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.

 

IMG 7901Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor o izvođenju radova na Projektu: Izvedba sakralnog objekta ''Kapela sa mrtvačnicom'', lokalitet Bejići, općina Usora. Izvođač radova je poduzeće ''IngART'' d.o.o. Usora. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 25.657,22 KM a rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana. Stručno-tehnički nadzor vršiti će Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka.

 

IMG 7898Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor o izvođenju radova na Projektu: ''Sanacija prometne infrastrukture nastale kao posljedica poplava i klizišta, lokalitet Alibegovci, općina Usora sa nabavom i postavljanjem prometne signalizacije i upozoravajućih naprava na području općine Usora''. Izvođač radova je ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok sa sjedištem Magistralni put bb 74207 Klokotnica. Vrijednost Ugovorenih radova iznosi 119.908,74 KM. Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana a stručno-tehnički nadzor vršiti će Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka. 

 

IMG 7892Usora, 20.09.2018. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. potpisao je sa načelnikom Općine Doboj Jug Mirnesom Tukić Sporazum o financiranju rada zajedničkog Općinskog pravobraniteljstva Općine Usora i Općine Doboj Jug. Naime Općinska vijeća Općine Usora i Općine Doboj Jug su donijeli Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobraniteljstva ove dvije susjedne Općine, te je idući korak bio potpisivanje navedenog Sporazuma, u kojem su obje strane usuglasile način rada i financiranje Zajedničkog pravobraniteljstva.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 105