Opis poslova:

 • obavlja po potrebi prijevoz općinskog načelnika, pravobranitelja, službenika I namještenika; - vodi brigu o službenim vozilima Općine;
 • vodi evidenciju utroška goriva, maziva, servisa vozila i registraciju vozila;
 •  brine o održavanju čistoće vozila;
 •  vrši internu i eksternu dostavu pošte za potrebe općine;
 •  vodi brigu o zgradi općine i s time u vezi vrši svakodnevni obilazak prostorija zgrade općine Usora, evidentira nedostatke i otklanja kvarove;
 • vrši poslove i zadatke kontrole ispravnosti elektro-uređaja i ispravnosti elektroinstalacija;
 • vrši nabavu uredskog materijala i opreme i o istom vodi evidenciju;
 •  odgovoran je za zagrijavanje radnih prostorija;
 •  pomaže pri organiziranju svečanosti;
 • vrši evidentiranje ulaza korisnika usluge i upućivanje korisnika usluge u pojedine organizacijske jedinice;
 •  stara se o redu i miru u unutrašnjosti objekta;
 •  vrši kopiranje i umnožavaje materijala za potrebe svih službi;
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika