radiousoralogoNa temelju članka 26. Statuta JP Radio Usora d.o.o. („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 4/10, 6/10, 4/11 i 3/12) i Odluke NO broj 17/14 od 06.10.2014. godine, Nadzorni odbor JP Radio Usora d.o.o. objavljuje:

 

J A V N I  O G L A S

 

  1. Za imenovanje v.d. ravnatelja JP Radio Usora d.o.o. –  1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme do 6 mjeseci (na pola radnog vremena)

 Opis poslova:

 -  Predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Poduzeće, organizira i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke, utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku. Zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje, zastupa Poduzeće pred sudovima, i drugim organima i u odnosu sa trećim licima. Odgovara osnivaču za zakonitost rada Poduzeća, poduzima radnje vezano za registraciju Poduzeća, izvještava Nadzorni odbor Poduzeća i donosi potrebne odluke i opće akta Poduzeća i odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

Posebni uvjeti

- Najmanje SSS – IV stupanj općeg ili društvenog smjera,
- 10 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja odgovarajuće školske spreme,
- Položen vozački ispit za minimalno „B“ kategoriju.

Opći uvjeti

Kandidat je dužan ispuniti opće uvjete iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državene službe:
- da je državljanin BiH
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1 Ustava BiH

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan priložiti (orginal ili ovjerunu kopiju):
- životopis/biografiju, adresu i kontakt telefon,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
- kopiju osobne karte,
- diplomu o stručnoj spremi,
- uvjerenje o radnom iskustvu,
- vozačku dozvolu za vozača „B“ kategorije,
- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od dvije godine prije objavljivanja javnog oglasa na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji odnosno BiH,
- ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen  članom IX. 1 Ustava BiH

O datumu, vremenu i  mjestu održavanja intervjua kandidati koji ispunjavaju uvjete, bit će naknadno obaviještini.

Kandidati koji budu ispunjavali sve potrebne uvjete Javnog oglasa i budu izabrani na radno mjesto dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta na koji su se prijavili.

Rok za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave  sa potrebnim dokumentima slati preporučeno na adresu Općina Usora, Sivša  b.b. 74230 Usora, sa naznakom za „Javni oglas za prijem v.d. ravnatelja“

Napomena: Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uizimati u razmatranje.

 

Broj: 18/14
Dana, 06.10.2014                                                                                          Nadzorni odbor
                                                                                                               Predsjednik Anto Bonić
Dostavljeno:
  1. JP Radio Usora
  2. Oglasna ploča općine Usora
  3. Pismohrana