Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima.

 

1.   Zahtjev za raspored taksi vozila se podnosi za slijedeća slobodna taksi stajališta:

 

 

Rb

 

Naziv taksistajališta

Broj

stajališnog mjesta

Broj

taksi vozila

 

Kategorija

taksistajališta

Početna cijena mjesečne naknade KM/m²

 

 

1.

 

Taksi stajalište broj 1.

“Tržnica Žabljak”

1

1

I

0,50

3

2

I

0,50

 

 

2.

 

 

Taksi stajalište broj 2.

“Sivša Središte”

1

1

II

0,50

2

1

II

0,50

3

1

II

0,50

 

 

3.

 

Taksi stajalište broj 3.

“Dom zdravlja Usora”

Sivša

1

1

II

0,50

2

2

II

0,50

3

1

II

0,50

 

 

2.   Taksi  prijevoznici  su  uz  zahtjev  za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima  dužni priložiti slijedeću dokumetaciju:

 

   a) Pravne osobe:

o   aktualni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o   razvrstavanju djelatnosti,

o   prijava mirovinsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače (broj vozača mora biti veći ili jednak broju vozila za koje se, u zahtjevu traži raspored na taksi stajališta)

o   uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

o   uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen  za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 28/06 i 2/10) na temelju kojeg je sud pravomoćnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

 

   b) Fizičke osobe:

o   važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza,

o   potvrdu o prebivalištu na području općine Usora,

o   uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

o   uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 28/06 i broj 2/10) na temelju kojeg je sud pravomoćnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza,

o   iznimno, pored navedene dokumentacije, fizička osoba koja podnosi zahtjev za raspored dva taksi vozila  na slobodnim taksi stajalištima, kao i fizička osoba koja ima već utvrđen raspored za jedno vozilo, a podnosi zahtjev za raspored drugog vozila na slobodnim taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu mirovinsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

 

Taksi prijevoznik koji ima utvrđen raspored za jedno ili više taksi vozila ne može se prijaviti na javni poziv za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima sa vozilima za koja mu je već utvrđen raspored.

 

3.   Raspored    taksi   vozača    na    taksi   stajalištima   se   dodjeljuje  za   razdoblje  od   1. 1.   do

31.12.2021. godine.

 

4.   Početna cijena mjesečne naknade za upotrebu i korištenje taksi stajališta je 0,50 KM/m².

 

Jedno taksi stajalište zauzima površinu od 15 m².

 

Uplata se vrši na račun općine Usora, broj: 1011610071934527, Privredna banka Sarajevo, vrsta   prihoda: 722 131.

 

5.   Taksi prijevoznici sa područja općine Usora, pozivaju se da podnesu zahtjev za raspored  taksi vozila na taksi stajalištima u roku od 15 dana od dana objave.

 

Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Povjerenstvo neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

 

6.     Obrazac Zahtjeva  za  raspored  taksi vozila  na  taksi stajalištima  se  preuzima  u  Službi  za gospodarstvo i financije  Općine  Usora i web stranici Općine Usora, a dostavlja se osobno na Protokol Općine Usora  ili  putem pošte na adresu:

Općina Usora, Služba za gospodarstvo i financije, Povjerenstvo  za  provođenje javnog  poziva, Sivša b.b. 74230 Usora u zatvorenoj kuverti sa naznakom „OTVARA POVJERENSTVO“.

 

Nakon provedenog postupka sukladno Pravilniku, Povjerenstvo utvrđuje Preliminarnu rang listu rasporeda taksivozila za svako taksistajalište iz javnog poziva i istu objavljuje na oglasnu ploču općine Usora i na web stranici općine Usora. Na objavljenu Preliminarnu rang listu podnositelji zahtjeva mogu podnijeti žalbu Službi za gospodarstvo i financije općine Usora u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

 

7.     Ovaj javni  poziv  biti  će  objavljen  u  „Službenom  glasniku  općine Usora“,  na  službenoj  web stranici općine www.usora.com  i na Radio postaji “Usora”.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva je obrazac Zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Usora sa uputama za popunjavanje istoga.

 

Taksi prijevoznici takođe mogu dobiti sve potrebne informacije u Službi za gospodarstvo i  financije Općine Usora  ili na telefon broj: 032/889-047.

Preuzmite:
1. javni-poziv-taksi-2020.-godina
2. zahtjev-taksi-poziv-usora