javni oglas 

 


       

       

     

     

Raspisuje se sljedeći Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta:

1. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasništvo Hadžan (Fikreta) Mirsada iz Ljetinića, Ćemanović (Fikreta) Fikrete iz Kaloševića, Brkić (Fikreta) Rajfe iz Vukova, Brkić (Fikreta) Zehre iz Vukova i Hadžan (Fikreta) Edibe iz Ljetinića

 
 
Površina: 2748 m2
Početna cijena: 34.000,00 KM.
Katastarska općina:  Žabljak.
Katastarske čestice: 57.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.