Na temelju članka 92. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u Općini Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-18/23 od 9.3.2023. godine, Općinski načelnik  upućuje  

 

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi

o Nacrtu Odluke o javnim raspravama u Općini Usora

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-sudj.u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke
2. odluka-o-javnim-raspravama-1-
3. zakljucak-nacrt-odluke-o-javnim-raspravama