Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljišti (Službene novine FBiH», broj: 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 1. 4. 2015. godine i ponude Damira (Joze) Vidić iz Ljetinića, Tešanj, broj: 03-01-20-179/22 od 12.4.2022. godine, Služba za gospodarstvo i financije  Općine Usora dana 12.4.2022. godine  raspisuje:


JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina/zemljištaRaspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Damira (Joze) Vidić  iz Ljetinića, Tešanj i to sljedeći parcela:

 

-       k.č. broj 945/1  naziva „JEČMENIŠTE“ u naravi oranica/njiva 5. klase, površine 4172 m²,

-       k.č. broj 945/1  naziva „JEČMENIŠTE“ u naravi oranica/njiva 6. klase, površine 773 m²,

 

ukupne površine od 4945 m² upisane u posjedovni list broj 329, KO Žabljak, sa pravom posjeda 1/1 u korist Damira (Joze) Vidić iz Ljetinića, Tešanj.

Početna cijena za navedene nekretnine  iznosi 20.000,00 KM .

Sve  ostale  informacije,  vezano  za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi  za gospodarstvo i financije  općine  Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.    

Preuzmite:
1. damir-vidic