opcina usoraNa temelju članaka 2.12. i 2.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BIH" broj:23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BIH» broj:9/10, 37/10 i 74/11) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj:2/14) raspisuje se:

 JAVNI OGLAS
za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora

I

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora.

Člana Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Općinsko vijeće Usora na razdoblje od sedam godina a mandat mu počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BIH.

 II

Prijavljeni kandidati na javni oglas moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • član izbornog povjerenstva je osoba s pravom glasa,
 • član izbornog povjerenstva je osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora,
 • u sastav općinskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati da broj članova manje zastupljenost spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova. 

Posebni uvjeti:

 • da ima prebivalište u općini Usora,
 • da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • da posjeduje iskustvo u provođenju izbora,

 

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se: 

 • članstvo u izbornom povjerenstvu,
 • članstvo u biračkom odboru,
 • rad u stručnim organima, koji su pružali pomoć u provođenju izbora,
 • objavljivanje stručnih i znanstvenih radova u oblasti izbora.

Iznimno od odredbi iz članka 2. stavak 2. točka 2. posebnih uvjeta ove Odluke, član Općinske izbornog povjerenstva može biti osoba sa VII/1 stupnjom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izbornog povjerenstva u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Iznimno od odredbe iz članka 2. stavak 2. točka 3. član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme.

III.

Sastav izbornog povjerenstva treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.

Sastav izbornog povjerenstva u pravilu će odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova. Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja članova izbornog povjerenstva (članak 2.14 Izbornog zakona BiH).

IV.

Za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredaba članaka 1.6, 1.7, i 1.7a Izbornog zakona BIH;
b) koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
c) koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak 4. Izbornog zakona BiH;
d) koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti;  
e) kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke;
f) član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili dulje (članak 2.12. (7) Izbornog zakona BiH).

 V.

Na objavljeni Javni oglas zainteresirani kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • kraći životopis sa osobnim podacima (ima i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, točna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi),
 • ovjerena preslika osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu izdato od strane CIPS-a,
 • ovjerena preslika diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme,
 • dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda Općinskog izbornog povjerenstva o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u Općinsko izborno povjerenstvo ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo),
 • svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti,
 • svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz članka 2.3. Izbornog zakona (da nije član najvišeg izvršnog političkog tijela, političke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da mu nije izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je osobno odgovoran u posljednje četiri godine računajući od dana pravomoćnosti Odluke),

VI.

Po zatvaranju Javnog oglasa Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća  izvršiti   će klasifikaciju kandidata.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa, imenovano Povjerenstvo će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu. Način provođenja intervjua utvrditi će Povjerenstvo. O vremenu intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidata koji ne dođe na zakazani intervju smatrati će se da je odustao od daljenjg sudjelovanja.

Nadležni organ – Općinsko vijeće Usora će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na suglasnost Središnjem izbornom povjerenstvu BiH.

VII.

Prijave na Javni oglas se podnose u roku od (8) osam dana odnosno od 12.02.2014. godine do 19.02.2014. godine.

VIII.

Pismene prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom:

 

Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora  – ne otvaraj -
na slijedeću adresu:
Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Usora
Sivša bb, 74230 Usora

 

Napomena: 

Javni oglas će biti objavljen na Radio postaji Usora, web stranici općine Usora i na oglasnoj ploči općine Usora.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479.

-----------------------------------------

Broj: 02-05-24/14 
Datum, 10.02. 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK 
 Ilija Nikić
Dostavljeno:
1. Oglasna ploča općine Usora
2. Web stranica općine Usora
3. JP Radio Usora
4. Pismohrana