Odobravaju se financijska sredstva namijenjena kapitalnim transferima, neprofitnim organizacijama, ustanovama, vjerskim zajednicama i institucijama (MZ), u ukupnom iznosu od 59.491,91 KM (slovima: pedesetdevettisućačetiristotinedevedestjedna 91/100 KM).


Odobravaju se kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, i institucijama (MZ) za sufinanciranje projekata:

·      Mjesna zajednica – Jeleči - Filipovići za projekt „Završetak započetih projekata i novi projekti za putne komunikacije“ u iznosu od 2.500,00 KM,

·      Mjesna zajednica Ularice za projekt „Sanacija školskog poligona MZ Ularice“ u iznosu od 17.500,00 KM,

·      UDVDR HVO Usora za projekt „Osiguranje prostora za rad UDVDR HVO Usora“ u iznosu od 10.000,00 KM,

·      Mjesna zajednica Alibegovci za projekt „Sanacija ograde na poligonu u Alibegovcima“ u iznosu od 11.388,90 KM,

·      Župa Sv. Ante Padovanskog Sivša za projekt „Izrada hidroizolacije i odvodnja oborinske vode na dijelu župe kuće“ u iznosu od 6.500,00 KM,

·      KUD „Izvor“ Žabljak za projekt „Pokrivanje pozornice s podkonstrukcijom i pratećom limarijom“ u iznosu od 11.603,01 KM.

Gore navedene prijave su ocijenjene kao prihvatljivi projekti sukladni Integriranoj strategiji razvoja Općine Usora za razdoblje 2022-2027. godine, te su prijave sadržavale svu potrebnu dokumentaciju, u obliku kako je traženo Ponovljenim Javnim pozivom. 

Odbacuju se kao nepotpune prijave potencijalnih korisnika kapitalnih transfera neprofitne organizacije i institucija (MZ), za sufinanciranje projekata dostavljenih od strane:

·      Mjesne zajednice Srednja Omanjska,

·      Mjesne zajednice Sivša. 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se Općinskom načelniku izjaviti prigovor, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijama ove Odluke.

Preuzmite:
1. odluka-o-odobravanju-financijskih-sredstava-ponovljeni-jp