Odobravaju se financijska sredstva namijenjena kapitalnim transferima, neprofitnim organizacijama, ustanovama, vjerskim zajednicama i institucijama (MZ), u ukupnom iznosu od 40.508,00 KM (slovima: četrdesettisućapetstotinaosam 00/100 KM).


Odobravaju se kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, i institucijama (MZ) za sufinanciranje projekata:

·      Mjesnu zajednicu – Žabljak za projekt „Geodetsko snimanje položenih trasa vodovoda kroz naseljeno mjesto Žabljak i izrada elaborata izvedenog stanja položenih cijevi“ u iznosu od 16.848,00 KM,

·      NK – Proleter za projekt „Zamjena dotrajale drvene stolarije (prozori) na zgradi kluba na stadionu u Makljenovcu“ u iznosu od 8.660,00 KM,

·      Lovačko društvo „Fazan“ Usora za projekt „Sanacija Lovačkog društva „Fazan“ Usora“ u iznosu od 15.000,00 KM.

Gore navedene prijave su ocijenjene kao prihvatljivi projekti sukladni Integriranoj strategiji razvoja Općine Usora za razdoblje 2022-2027. godine, te su prijave sadržavale svu potrebnu dokumentaciju, u obliku kako je traženo Javnim pozivom. 

Odbacuju se kao nepotpune prijave potencijalnih korisnika kapitalnih transfera neprofitne organizacije i institucija (MZ), za sufinanciranje projekata dostavljenih od strane:

 

·      Mjesne zajednice Srednja Omanjska,

·      Mjesne zajednice Jeleči – Filipovići,

·      Mjesne zajednice Ularice,

·      UDVDR HVO Usora i

·      Mjesne zajednice Alibegovci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se Općinskom načelniku izjaviti prigovor, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijama ove Odluke.

Preuzmite:
1. odluka-o-odobravanju-financijskih-sredstava-kapitalni-transferi