Na osnovu članka 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj:  26/16 i 89/18), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 9/2023 i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 21-09/23 od dana 12.9.2023. godine, ravnatelj JU DZ  "Prim.dr.Mijo Grgić" Usora  na osnovu ukazane potrebe, raspisuje 

J A V N I     O G L A S

za prijem u radni odnos


Tekst Javnog oglasa