Slijedeći reformske aktivnosti i dobre prakse u okviru svoje nadležnosti Općina Usora je u cilju lakše pripreme za upravna rješavanja i druge poslove koji građani i poslovni subjekti imaju potrebe obaviti u Općini Usora pripremila, kao dio elektroničke uprave, potrebne informacije o upravnim i drugim uslugama koje se pružaju u općinskoj upravi.

Sve upute za upravna rješavanja i druge poslove, uključujući i ostvarivanja prava mogu se dobiti na općinskoj stranici (www.usora.com), izbornik E- Uprava, gdje su postavljene sve upute i obrasci grupirani po oblastima: Matični ured, Socijalna zaštita, Braniteljsko invalidska zaštita, Vodoprivreda, Obrtnička djelatnost, Prijevoznička djelatnost, Trgovinska djelatnost, Ugostiteljska djelatnost, Inspekcijski nadzor i Imovinsko-pravni poslovi i katastar.  Unutar ovih grupiranih oblasti nalaze se pojedinačni upravni postupci, zahtjevi i obrasci s uputama o potrebnim dokumentima koji se prilažu uz pojedini upravni postupak.

Pozivamo građane i poslovne subjekte da koriste ove informacije i usluge kako bi i sebi i općinskoj upravi uštedjeli nepotreban gubitak vremena.