Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Sl. novine F BiH" br. 34/03 i 65/13), članka 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list RBiH, br.6/92), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Sl. novine ZE-DO kantona" br. 8/99), Pravila JU Opća knjižnica Usora (br. 01-23/22 od 21.02.2022.) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU Opća knjižnica Usora (br. 01-24/22 od 21.02.2022.) Upravni odbor JU Opća knjižnica Usora, raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 za izbor i imenovanje ravnatelja

JU Opća knjižnica Usora

Preuzmite:
1. javni-natjecaj-za-ravnatelja