Na temelju Proračuna općine Usora za 2023.godinu i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport (Službeni glasnik općine Usora broj: 13/18, 11/19, i 12/22), Javnog poziva za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna općine Usora za 2023. godinu - Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport broj: 02-36-3/23 od 01.2.2023. godine a na prijedlog Povjerenstva za provođenje Javnog poziva, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

O raspodjeli financijskih sredstava iz granta za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport a koje se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna općine Usora za 2023. godinu

Preuzmite:
1. odluka-o-raspodjeli-financijskih-sredstava-za-udruge-i-fondacije