Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/03 i 9/09) i sukladno Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, provesti će se Anketa Godišnje istraživanje farmi 2022 (GIF) na teritoriji općine Usora.

Ovim putem molimo građane, poljoprivrednike s područja općine Usora za razumijevanje i podršku za sudjelovanje u anketi. Anketiranje domaćinstava/kućanstava na terenu provode anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorku domaćinstvima/kućanstvima s područja Općine. GIF 2022 prikuplja podatke o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočarska proizvodnja).