Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

S A Z I V A M

XVII(sedamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 8.11.2022. godine (utorak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

D N E V N I  R E D

1.        Usvajanje Zapisnika sa XVI(šesnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.        Vijećnička pitanja;

3.        Obraćanje načelnika;

4.        Nacrt Proračuna Općine Usora za 2023. godinu;

5.        Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2023. godinu;

6.        Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Usora;

7.        Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda;

8.        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport;

9.        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije;

10.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta;

11.   Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora u reguliranom tijelu – Javnom poduzeću „Radio – Usora“ d.o.o. Usora;

12.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ua ustupanje opreme;

13.   Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje 1.1. do 30.9.2022. godine;

14.   Izvješće o radu općinskih inspekcija za razdoblje 1.1. do 30.6.2022. godine;

15.   Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2021./2022. godinu;

16.   Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, uspjehu učenika, broju upisanih učenika i postignutim rezultatima u osnovnim i srednjoj školi;

17.   Nacrt Odluke o kanalizaciji