Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), članka 66.  Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj: 40/10), članka 14.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH'' broj: 46/10),  članka 41. Statuta Općine  Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 05/17), a u vezi sa člankom 7. Odluke o utemeljenju Zdravstvenog vijeća („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 3/18), Općinski načelnik objavljuje:

 JAVNI POZIV

za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Usora


Općinski načelnik objavljuje javni poziv za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća Općine Usora, a u cilju ostvarivanja i unaprijeđenja prava pacijenata i provođenje društvene brige za zdravlje građana Općine Usora.

Zdravstveno vijeće Općine Usora broji 9 (devet) članova i čine ga:

 - predstavnik Općine Usora – 2 člana,

- predstavnik pacijenata – 2 člana,

- predstavnik sindikata – 1 član,

- predstavnik zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih praksi – 2 člana,

- predstavnik  mladih – 1 član,

- predstavnik crvenog križa – 1 član.

 Zdravstveno vijeće imenuje Općinski načelnik, na temelju javnog poziva, na razdoblje od 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora.

Kandidat za člana Zdravstvenog vijeća treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 - da je punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne

  starije od 6 mjeseci, original ili ovjerena fotokopija),

- da ima prijavljenu adresu prebivališta na području Općine Usora (dokaz: original CIPS prijava).

Prijava najavni poziv treba sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidata, te dokaze o ispunjavanju uvjeta ovog poziva.

Javni poziv za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća Općine Usora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Usora, službenoj stranici Općine Usora i u programu J.P. Radio Usora i trajat će 15 dana, odnosno od 28.6. do 12.7.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 032/893-479. 

Preuzmite:
1. zdravstveno-vijece