Na temelju članka 133. Stavak 6., Zakona o prostornom uređenju i građenju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14 i 4/16) i članka 41. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Općinski načelnik  objavljuje:

DOPUNU JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR STRUČNIH OSOBA ZA RAD U POVJERENSTVU

ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE USORA

I

Općinski načelnik općine Usora objavljuje dopunu Javnog poziva za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina iz nadležnosti općine Usora, a zbog popune nedostajućih stručnih osoba,  iz sljedećih struka:

  •        diplomirani inženjeri arhitekture,
  •        diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /,
  •        diplomirani inženjeri elektrotehnike,
  •        diplomirani inženjeri strojarstva,
  •        diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru  zaštite na radu ili zaštite od požara,
  •        diplomirani inženjeri geodezije,
  •        diplomirani inženjeri prometa
II

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina mogu ostvariti stručne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 133. Stavak 4., Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14 i 4/16) i to:

  • da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,
  • da imaju pet (5) godina radnog iskustva u struci, i
  • da imaju položen stručni ispit.
III

Prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički prijem slati u zatvorenim kuvertama na adresu: 

Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora – Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam sa priloženom dokumentacijom: biografijom, ovjerenom kopijom osobne iskaznice, ovjerenom kopijom diplome, ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokazom o radnom stažu u struci.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama. Prijave prispjele nakon toga roka neće se uzimati u razmatranje.

IV

Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam općine Usora će sačiniti dopunski spisak stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete iz članka II Javnog poziva i o tome pismeno obavjestiti osobe koje su se javile na poziv. Na temelju konačnog spiska stručnih osoba iz prethodnog stavka, voditelj postupka će, ovisno o vrsti i složenosti građevine, imenovati odgovarajuće osobe u Povjerenstvo za tehnički pregled.

V

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam općine Usora na telefon 032/895-211.Preuzmite:
1. javni-poziv-za-izbor-strucnih-osoba-za-teh.-prijem-gra-evina-2021.-2-