Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u svezi s člankom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br.27/22), općinsko izborno povjerenstvo Usora raspisuje:

 J A V N I   O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata


Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:

1.   Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2.   Za člana biračkoga odbora ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornoga zakona BiH):

1.   koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornoga zakona BiH;

2.   koja je član najvišega izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnoga odbora ili glavnoga odbora);

3.   koja je nositelj izabranoga mandata ili je član izvršnoga tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornoga zakona;

4.   koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

5.   kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 Posebni uvjeti:

-     da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme;

-     da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči općine Usora, web stranici općine Usora i radio postaji Usora. 

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj kuverti u sjedište izbornoga povjerenstva s naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo Usora,

Adresa: Sivša bb, 74230 Usora

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati.”

Kandidati će, ako izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnoga oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite:
1. javni-oglas-rezervni-popis-scan