Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» bro:j 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH», broj: 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj: 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 1.4.2015. godine i ponude za prodaju nepokretnosti broj: 03-01-20-393/22 od 13.6.2022. godine od strane Salibašić (Šefika) Almedina iz Novog Sela i Šalja (Šefika) Almedine rođ. Salibašić iz Novog Sela po punomoći datoj bratu Salibašić Almedinu, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 13.6.2022. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina/zemljišta

 

1. Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine/zemljišta vlasništvo Salibašić (Šefika) Almedina iz Novog Sela i Šalja (Šefika) Almedine rođ. Salibašić iz Novog Sela i to sljedeće parcele:

 

- k.č. broj 579/1 naziva «BARA» u naravi oranica/njiva 5. klase, površine 775 m²,

 

sa pravom posjeda u korist Salibašić (Šefika) Almedin iz Novog Sela, udio 1/2 i Šalja (Šefika) Almedine rođ. Salibašić iz Novog Sela, udio 1/2, upisane u Posjedovni list broj 763, KO Žabljak.

 

Početna cijena  za navedenu nekretninu iznosi 5.000,00 KM

Preuzmite:
1. salibasic-almedin