Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2022. godini („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 4/22) i članka  107.  Statuta  općine  Usora  („Službeni  glasnik  općine  Usora“,  broj: 5/17),  Općinski  načelnik raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje sufinanciranja rješavanja prvog stambenog pitanja

za mlade obitelji na području općine Usora u 2022. godini

 

Pozivaju  se  mladi bračni parovi sa područja općine Usora koji prvi puta rješavaju stambeno pitanje da u okviru transfera utvrđenog Proračunom općine Usora i Odlukom o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2022. godini za sufinanciranja prve stambene nekretnine/stana na području općine Usora, da  podnesu  Zahtjev  za  odobravanje sufinanciranja/subvencije, sukladno uvjetima utvrđenim Odlukom i to za: izgradnju novog individualnog stambenog objekata; kupovinu stana; kupovinu obiteljske kuće i nadogradnju ili dogradnju obiteljske kuće u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora.


Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Odlukom ostvaruju mladi bračni parovi sa područja općine Usora, koji ispunjavaju uvjete i kriterije.


Podnošenje zahtjeva se vrši na pisarnici Općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2022. godini, a isti će biti objavljen i može se preuzeti na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com).Zahtjevi se podnose počev od 24.5.2022. godine do 20.6.2022. godine.

Preuzmite:
1. javni-poziv-stambeno-pitanje-mladih-2022
2. obrazac-zahtjeva