Na temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 52/09, Zakona o građevinskom zemljišti (Službene novine FBiH», broj: 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj: 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015), članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 1.4.2015. godine i ponude Nikić (Pavla) Mije iz Srednje Omanjske od 9.5.2022. godine, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora  dana 9.5.2022. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina/zemljišta

 

1. Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo  Nikić (Pavla) Mije iz Srednje Omanjske i to sljedeći parcela:

 

-          k.č. broj 77/1  naziva „POLJE“ u naravi  oranica/njiva 2. klase, površine 1308 m²,

-          k.č. broj 77/1  naziva „POLJE“ u naravi  oranica/njiva 3. klase, površine 461 m²,

-          k.č. broj 77/4  naziva „POLJE“ u naravi  nekategorisani put, površine 327 m²,

-          k.č. broj 77/5  naziva „POLJE“ u naravi  oranica/njiva 2. klase, površine 1002 m²,

-          k.č. broj 77/6  naziva „POLJE“ u naravi  oranica/njiva 2. klase, površine 767 m²,

-          k.č. broj 77/7  naziva „POLJE“ u naravi  oranica/njiva 2. klase, površine 975 m²,

-          k.č. broj 78/1  naziva „POLJE“ u naravi  šuma 3. klase, površine 1665 m²,

 

upisane u PL broj 661, KO Žabljak, sa pravom posjeda 1/1 u korist Nikić (Pavla) Mije iz Srednje Omanjske  i

 

-          k.č. broj 77/8  naziva „POLJE“ u naravi  nekategorisani put, površine 171 m²,

 

 upisane u PL broj 775, KO Žabljak sa pravom posjeda 9/10 u korist Nikić (Pavla) Mije iz Srednje Omanjske površine 153,90 m²,

 

Ukupna površina navedenih parcela koje su predmet ponude je 6658,90 m²

Početna cijena  za navedene nekretnine  iznosi  150.000,00 KM.

Sve  ostale  informacije,  vezano  za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi  za gospodarstvo i financije  općine  Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.    

Preuzmite:
1. nikic-mijo