Opis poslova: 

 • sudjeluje sa stručnim savjetnikom, pomoćnikom načelnika za gospodarstvo i financije i Općinskim načelnikom na promociji Strategije i programa, unutar općinske administracije i prema svim zainteresiranim i relevantnim subjektima za implementiranje,
 •  sudjeluje u kreiranju svih tipskih dokumenata, pripremi Instrukcija i tumačenju pravila i procedura svim sudionicima realiziranja Strategije,
 •  vrši poslove u vezi prijema zahtjeva za javnu nabavu, izrađuje plan javnih nabava, izrađuje tekstove obavijesti o nabavi, vrši oglašavanje istih, upućuje pozivna pisma ponuditeljima, izrađuje akte o pokretanju postupka javnih nabavi, dodjeli ugovora i vodi ostale aktivnosti sukladno Zakonu o javnim nabavama;
 •  stara se i odgovara za reliziranje dodijeljenog projekta/programa/zadatka, formira neophodnu tehničku i drugu dokumentaciju samostalno i u suradnji sa odgovarajućim općinskim stručnim službama, definira model i konstrukciju financiranja, modalitete javnih nabava, koordinira aktivnost sudionika konkretnih projekata, nadzire i kontrolira relizaciju ugovorenog, izvještava o relizaciji periodično, radi evaluacije stvarnih učinaka realiziranog,
 •  sudjeluje u izradi akcionog plana za svaki pojedinačni projekt iz strateških i operativnih ciljeva Strategije i Programa,
 • vodi računa, u izravnoj suradnji sa pomoćnikom načelnika za 16.3.2021.god. gospodarstvo i financije i Općinskim načelnikom, da se realiziranje Strategije, u skladu sa objektivnim okolnostima i mogućnostima potiče ravnomjerni razvoj svih MZ,
 •  sudjeluje u suradnji sa stručnim općinskim službama u pripremi ugovora vezanih za realizaciju Strategije i Programa,
 •  prati, analizira i kontrolira rezultate implementacije Strategije, predlaže poduzimanje neophodnih mjera, uključujući i ažuriranje Strategije i Programa,
 •  brine se za održavanje informacijskog sustava, radi na kreiranju i održavanju funkcionalne baze podataka i uvezivanje iste sa ostalim relevantnim unutarnjim organizacijskim jedinicama Općine,
 •  svim zainteresiranim subjektima daje potrebne instrukcije o načinu i uvjetima realizacije pojedinih projekata/programa iz Strategije ili Programa, formira dokumentaciju, sudjeluje u postupcima nabave, licitacija isl.,
 •  surađuje na formiranju baze podataka za praćenje realizacije Strategije ili Programa
 • predlaže angažiranje drugih sudionika na realiziranju pojedinih projekata/programa,
 • koordinira aktivnosti u realizaciji izrade i implementacije strategije, rad sa timom za razvoj i Partnerskom grupom,
 •  sudjeluje u realizaciji i ostalih poslova uključujući stručno-administrativne i druge poslove vezane za planiranje i tehničku podršku općinskim službama,
 •  surađuje sa udrugama i subjektima iz gospodarskog sektora,
 •  proučava i prati zakonska i podzakonska akta iz svog domena,
 • obavlja administrativne i druge poslove vezane za uspostavu, organizaciju i aktivnosti javno-privatnog dijaloga;
 •  obavlja administrativne i druge poslove vezane za uspostavu, organizaciju I aktivnosti Lokalnog ekonomskog foruma;
 •  odgovoran je za ažuriranje službene i FB stranice općine Usora, blagovremeno objavljuje sve vijesti i događaje iz rada organa uprave, te prati događaja i fotografira ih;
 •  prati sve javne pozive viših razina vlasti, fondova, veleposlanstava, agencija i slično, te iste od interesa Općine realizira,
 •  o aktualnim javnim pozivima obavještava sve zainteresirane stranke, udruge, pojedince, mjesne zajednice,te im pruža stručnu podršku u pripremi aplikacije,
 •  predlaže uvođenje novih tehnologija i programskih rješenja sa ciljem suvremenije, efikasnije i ekonomičnije uprave,
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog službenika.