Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti Općine Usora je sukladno Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom Zeničko-dobojskog kantona i Instrukciji o provođenju postupka revizije rješenja o priznavanju prava na dodatak na djecu broj: 09-35-18574/15 od 13.10.2015. godine, na početku svake školske godine obvezna provesti postupak revizije svih korisnika dječjeg dodatka. 

S ciljem provođenja postupka revizije, a radi utvrđivanja pravilnog činjeničnog stanja utvrđeni su dokazi koje korisnici trebaju dostaviti prvostupanjskom organu. 

Svi korisnici prava na dječji dodatak obvezni su odazvati se ovom pozivu i Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti Općine Usora dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1. Dokaze o primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva (Uvjerenje o plaći i

     drugim primanjima iz radnog odnosa za posljednja tri mjeseca, ili Uvjerenje o 

     starosnoj, invalidskoj i obiteljskoj mirovini, ili uvjerenje sa biro-a, ili ovjerena kopija

     zdravstvene knjižice),

2. Uvjerenje o redovitom školovanju za djecu koja su starija od 15 godina;

3. Uvjerenja o prebivalištu ili boravištu za roditelje djece.

 

Navedenu dokumentaciju korisnici su obvezni dostaviti do 30.9. 2021. godine.