Temeljem Odluke Općinskog vijeća o pristupanju izradi Integrirane strategije razvoja općine Usora za period 2022. – 2027. te Odluke Općinskog načelnika o izravnom sporazumu, danas je u prostorijama općine Usora zaključen Ugovor o pružanju usluga ''Izrade integrirane Strategije razvoja općine Usora za razdoblje 2022.- 2027. godina''.

Nakon provedenog postupka javne nabave putem izravnog sporazuma Ugovor o izradi ovog strateškog dokumenta je zaključen sa izabranim pružateljem usluga “Razvojnom agencijom Žepče” doo. Vrijednost ugovorenih usluga 7.014,15 KM sa uključenim PDV-om a rok za izvršenje usluga izrade predmetne dokumentacije je sedam (sedam) mjeseci.

Ugovor su ispred ugovornih strana potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Općinsko vijeće je prethodno za potrebe planiranja razvoja Općine Usora kao jedinice lokalne samouprave donijelo Odluku o pristupanju izrade Integrirane strategije razvoja općine Usora za period 2018.-2027. temeljem čega su od strane Općinskog načelnika pokrenute aktivnosti izbora izvršitelja usluge. Nakon provedenog postupka te zaključenja ugovora sa izabranim pružateljem usluga ubrzano će se krenuti sa daljnim aktivnostima. 

Tako će u cilju realizacije Strategije, Općinski načelnik posebnim rješenjem imenovati Općinski razvojni tim za izradu Strategije koji će uključivati predstavnike privatnog, javnog i civilnog sektora. Zadatak ORT-a je da bude nositelj izrade Integrirane strategije razvoja općine Usora za period 2022. – 2027.,  da inicira, vodi, prati i ocjenjuje proces implementacije Integrirane strategije razvoja općine Usora za period 2022. – 2027.,  u suradnji sa Općinskim službama u cilju ostvarivanja strateških ciljeva i vizije lokalnog ekonomskog razvoja Općine Usora. 

Pri izradi Strategije koristiti će se standardizirana Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (miPRO), prihvaćena i preporučena od strane Federalne vlade kao i Saveza općina i gradova Federacije BiH a usuglašena na vodećim principima i pristupima strateškom planiranju koje promovira EU. 

Strategija će također biti izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19).