Na temelju članaka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17), Predsjedatelj Općinskog vijeća Anto Matić, dipl. pravnik saziva:


III (treću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 4.3.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


Dnevni red:

1.   Usvajanje Zapisnika sa II (druge) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.   Vijećnička pitanja;

3.    Obraćanje načelnika;

4. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za vremensko razdoblje od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju parcele k.č.broj:1154/3, KO Ularice, posjed Ivan (Marko) Brković;

6.  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o granicama naseljnih mjesta;

7 .Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Usora za 2021. godinu;

8.  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvećanju temeljnog kapitala JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora;

9.      Prijedlzi Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Usora;

10.  a) Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za  razdoblje od 5.10.2020. godine do 19.2.2021. godine;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina

11.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora;

12.  Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2020. godini;

13.  Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranju za 2020. godinu;

14.  Informacija o stanju u oblasti inspekcija na području Općine Usora za 2020. godinu;