Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 459/19 od 19.09.2019. godine, direktor JKP ''Usora'' d.o.o. Sivša, raspisuje:


O G L A S   O   P R O D A J I

A. Predmet oglasa je prodaja imovine javnim nadmetanjem:

 1. Transportna sredstva i radni strojevi:

  •  Vrsta vozila: N3 – Teretno vozilo, Oblik karoserije: SG – radno – odvoz smeća, marka: MERCEDES – BENZ, tip: 1617 C, godina proizvodnje: 1989., snaga motora: 116 kW. Početna prodajna cijena (PDV uključen): ................. 5.000,00 KM.
  • Vrsta vozila: N1 – Teretno vozilo, oblik karoserije: BB - Furgon, marka: FORD, tip: EAS, model: TRANSIT, godina proizvodnje: 1996., snaga motora: 51 kW.                             Početna prodajna cijena(PDV uključen):..........................................................  400,00 KM.

 

B. Cijena i način prodaje:

 

1. Početna cijena je utvrđena na osnovu na osnovu Odluke Nadzornog odbora.

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uvjeti, termini i način prodaje:

 1.  Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije javnog nadmetanja dostave prijavu u zatvorenoj koverti s ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnositelja prijave i dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati dana ­­10.10.2019. godine u 10:00 sati u Upravnoj zgradi JKP ''Usora'' d.o.o. Sivša.

3. Uvjeti prodaje su:

  • imovina firme se prodaje pojedinačno, kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju.
  • ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti, za svaki predmet prodaje, ne može biti manja od iste navedene pod točkom A. ovog Oglasa.
  • najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje, a samo pojedinačno podizanje cijene za predmete ne može biti veće od 500,00 KM.
  • na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita) uplate novčana sredstva u iznosu od 10% od početne cijene definirane ovim Oglasom. Depozit se može uplatiti na blagajni poduzeća ili na transakcijski račun JKP ''Usora'' d.o.o. Sivša broj: 1011610052249735 kod PBS Banke dd Sarajevo sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju (uz navođenje predmeta kupovine).
  • sve poreze i troškove snosi kupac.
  • prodaja se vrši po načelu >, bez naknadnih prigovora i žalbi vezano za predmet prodaje.
  • ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a direktor poduzeća proglašava kupcem sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača ili ponovno pokreće postupak licitacije.
  • Direktor poduzeća zadržava pravo poništenja dijela ili cjelokupnog oglasa.                                                                                                              

4.     Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakog radnog dana od 08:00 – 15:00 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 032/899-250.

                                                                                                               JKP ''USORA'' d.o.o. Sivša