srednja omanskaObavještavaju se svi građani da je u tijeku izrada Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone Srednja Omanjska, te da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt iste, Zaključkom broj 01-05-71/19 od 01.04.2019. godine. Nacrt Odluke će biti izložena na javni uvid u uredu broj 7. u sjedištu Općine Usora i to u periodu od 05.04.2019.g. do 06.05.2019.g. u vremenu od 10,30 do 14,00 sati. 

     

      

Pozivaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, javna poduzeća, institucije, ustanove i nevladine organizacije, a prvenstveno vlasnici zemljišta, da mogu, do isteka roka javnog izlaganja, dostaviti na protokol Općine Usora, u pismenoj formi mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Odluke.

Sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi građani mogu dobiti u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam. 

Pored javnog izlaganja, o Nacrtu Odluke će se održati javna rasprava, dana 26.04.2019. godine, sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog Vijeća Općine Usora, na koju se pozivaju sve osobe iz točke II. Obavijesti, da se uključe u javnu raspravu i daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe, usmeno na zapisnik ili naknadno dostavljenjem u pismenoj formi. 

Po održanoj usmenoj raspravi, Općinski Načelnik će zajedno sa Službom za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, zauzeti stav u pogledu dostavljenih primjedbi, sugestija, mišljenja, nakon čega se utvrđuje Prijedlog Odluke i ista će se uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.