media-share-0-02-04-35f4aae1dadb71f00cc8045318f20358c70363514b7318f632d3b387e1ddc69e-82f76f04-c850-42bb-bc33-acf9b4ed1b04Dana 05.09.2018. godine zaključen je Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu Grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Općine Usora u cilju realizacije projekta „Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska - Lugovi, Faza I“. Predmetnim Ugovorom Ministarstvo dodjeljuje općini Usora sredstva u iznosu od 163.248,80 KM. Odobreni iznos predstavlja 69,69% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih u Budžetu Projekta koji iznose 234.248,80 KM. Preostali iznos od 71.000 KM je osigurala općina Usora Proračunom za 2018. godinu na poziciji za uređenje poduzetničkih zona. 

U okviru Projekta općina Usora će izvršiti rekonstrukciju dijela postojeće glavne prometnice kroz Poduzetničku zonu Srednja Omanjska - "Lugovi" u dužini od cca. 616 metara, kao dio projekta izgradnje i rekonstrukcije prometne infrastrukture u ovoj Poduzetničkoj zoni. U Fazi I. planirana je rekonstrukcija asfaltne prometnice sa dvije kolovozne trake širine b=2x3.0m=6m sa izradom trotoara širine 2,0m u istoj dužini. 

Ugovor se zaključuje na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH", broj 23/18); Javnog konkursa za finansijsku podršku u sklopu Grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ kao i Posebne odluke donesene za izdatak sredstava po Grant shemi „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH”. 

Općina Usora će u što skorijem roku započeti izradu tenderske dokumentacije te provođenje postupka javne nabave (izbora izvođača radova) u skladu sa ZJN.