Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine, koje funkciju vlasti vrši sukladno sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće broji 13 vijećnika.
Izbor vijećnika Općinskog vijeća vrši se na način i po postupku utvrđenim Izbornim zakonom BiH, uz primjenu odredbi koje se tiču nacionalnih manjina.

Općinski vijećnik /u daljem tekstu: vijećnik/ je predstavnik svih građana Općine u Općinskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasovanjem, sa mandatom, pravima i obvezama propisanim Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a sudjelovanje sjednicama Općinskog vijeća treba biti efektivno.
Vijećnik se u javnom životu treba ponašati na primjeren i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit građana Općine.
Vijećnik ima pravo na naknadu za efektivno obavljanje svoje dužnosti.

U vršenju svoje dužnosti u okviru lokalne samouprave, vijećnik ima pravo naročito:
 • sudjeluje u donošenju odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća i doprinosi kreiranju i provođenju općinske politike, kroz izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata,
 • pokreće rasprave i daje inicijative za razmatranje i rješavanje pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • predlaže donošenje odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • postavlja vijećnička pitanja o ostvarivanju i zaštiti prava građana u sprovođenju zakona i drugih propisa, te zakonitosti rada i postupanja službi za upravu i drugih službi, odnosno institucija koje imaju javna ovlaštenja,
 • brine o ostvarivanju potreba građana, mjesnih zajednica i Općine,- tražiti i dobivati podatke od tijela Općine i drugih općinskih pravnih subjekata, te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova općinskog vijećnika.

 Vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:
 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Općine,
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno
 • ostvarivanje,- usvaja proračun i izvješće o izvršenju proračuna Općine, kao i odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje,
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi plan korištenja javnih površina,
 • donosi odluke organiziranja mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge
 • oblike organiziranja,
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine,
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine,
 • bira i razrješava predsjedatelja Općinskog vijeća,
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma,
 • razmatra godišnja izvješća o provođenju općinske politike i aktivnostima načelnika,
 • utemeljuje poduzeća i ustanove za ostvarivanje vlastitih nadležnosti, kao i za obavljanje poslova od interesa za Općinu,
 • ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska sredstva za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga, u skladu sa potrebama pučanstva i mogućnostima Općine,
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine najmanje jednom
 • godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim tijelima,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosi plan obrane Općine od prirodnih nepogoda,
 • donosi odluke o zaduživanju općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva sukladno zakonu,
 • donosi odluke o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država,
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i razrješava njihove članove,
 • imenuje i razrješava Tajnika općinskog vijeća sukladnio zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH,
 • odlučuje o prestanku rada Ustanova i drugih pravnih osoba sukladno zakonu,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu,
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika/cu i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika/cu,
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i ovom statutu,
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu,
 • utvrđuje koeficiente za obračun plaća za: općinskog načelnika/cu, državne službenike i namještenike u općinskom tijelu državne službe, općinskog pravobranitelja i zamjenika općinskog pravobranitelja i državne službenike i namještenike u Općinskom pravobraniteljstvu,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

img 9648Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine, koje funkciju vlasti vrši sukladno sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće broji 13 vijećnika.
Izbor vijećnika Općinskog vijeća vrši se na način i po postupku utvrđenim Izbornim zakonom BiH, uz primjenu odredbi koje se tiču nacionalnih manjina.

Općinski vijećnik /u daljem tekstu: vijećnik/ je predstavnik svih građana Općine u Općinskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasovanjem, sa mandatom, pravima i obvezama propisanim Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a sudjelovanje sjednicama Općinskog vijeća treba biti efektivno.
Vijećnik se u javnom životu treba ponašati na primjeren i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit građana Općine.
Vijećnik ima pravo na naknadu za efektivno obavljanje svoje dužnosti.

U vršenju svoje dužnosti u okviru lokalne samouprave, vijećnik ima pravo naročito:
 • sudjeluje u donošenju odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća i doprinosi kreiranju i provođenju općinske politike, kroz izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata,
 • pokreće rasprave i daje inicijative za razmatranje i rješavanje pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • predlaže donošenje odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća,
 • postavlja vijećnička pitanja o ostvarivanju i zaštiti prava građana u sprovođenju zakona i drugih propisa, te zakonitosti rada i postupanja službi za upravu i drugih službi, odnosno institucija koje imaju javna ovlaštenja,
 • brine o ostvarivanju potreba građana, mjesnih zajednica i Općine,- tražiti i dobivati podatke od tijela Općine i drugih općinskih pravnih subjekata, te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova općinskog vijećnika.

 Vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:
 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Općine,
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno
 • ostvarivanje,- usvaja proračun i izvješće o izvršenju proračuna Općine, kao i odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje,
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi plan korištenja javnih površina,
 • donosi odluke organiziranja mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge
 • oblike organiziranja,
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine,
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine,
 • bira i razrješava predsjedatelja Općinskog vijeća,
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma,
 • razmatra godišnja izvješća o provođenju općinske politike i aktivnostima načelnika,
 • utemeljuje poduzeća i ustanove za ostvarivanje vlastitih nadležnosti, kao i za obavljanje poslova od interesa za Općinu,
 • ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska sredstva za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga, u skladu sa potrebama pučanstva i mogućnostima Općine,
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine najmanje jednom
 • godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim tijelima,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosi plan obrane Općine od prirodnih nepogoda,
 • donosi odluke o zaduživanju općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva sukladno zakonu,
 • donosi odluke o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država,
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i razrješava njihove članove,
 • imenuje i razrješava Tajnika općinskog vijeća sukladnio zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH,
 • odlučuje o prestanku rada Ustanova i drugih pravnih osoba sukladno zakonu,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu,
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika/cu i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika/cu,
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i ovom statutu,
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu,
 • utvrđuje koeficiente za obračun plaća za: općinskog načelnika/cu, državne službenike i namještenike u općinskom tijelu državne službe, općinskog pravobranitelja i zamjenika općinskog pravobranitelja i državne službenike i namještenike u Općinskom pravobraniteljstvu,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.