inozemciUsora, 27.12.2012. - U sali za sjednice Mjesne zajednice Sivša sa početkom u 12.00 sati Općinski načelnik Ilija Nikić održao je sastanak sa građanima općine Usora koji privremeno žive i rade u inozemstvu. Sastanku su pored Općinskog načelnika sudjelovali i pomoćnici načelnika Anto Bonić i Martin Grujo, predstavnici usorskih mjesnih zajednica, te direktor JKP "Usora" d.o.o. Sivša Ibrahim Agić

 

U blagdanskom ozračju, kada je najveći broj naših sugrađana u svome zavičaju, sastanak je organizan sa ciljem uspostave redovite komunikacije i informiranja ovoga dijela usorske zajednice o aktivnostima i planovima koje razvija općinska uprava na čelu sa Općinskim načelnikom, te da se čuju prijedlozi, preporuke i sugestije naših sugrađana o pitanjima čije je  rješavanje potrebno pokrenuti ili ga pak treba drukčije riješiti.

inozemci1Načelnik Nikić u uvodnom dijelu obraćanja informirao je nazočne o razvojnim planovima i aktivnostima koje se vode, kao i o problemima čije rješavanje je pokrenuto. Uz naglasak da je novo upošljavanje i razvoj gospodarstva najveći prioritet u Usori, načelnik Nikić je istaknuo da se privode kraju aktivnosti na uređenju Poduzetničke zone u Žabljaku, koja je površine oko 50.000 m2 i koja će se još proširivati, u koju je do sada uloženo preko 800.000 KM, te da je potpisan ugovor za još 80.000 KM grant sredstava sa kojima će se riješiti pitanje prometnog povezivanja zone sa magistralnom cestom. Za rješavanje pitanja zaštite od visokih voda/poplava ovoga područja već su pokrenute aktivnosti i postignut dogovor sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, tako da će se u njihovom planu za 2013. godinu osigurati 100.000 KM za uređenje korita rijeke Usora, kao i da će i narednih godina nastaviti sa ovim projektom. Kada je u pitanju razvoj gospodarstva već su zaprimljeni upiti potencijalnih investitora o uvjetima dobivanja lokacija, kako u ovoj zoni, tako u zoni priključne petlje na auto-cestu koridora 5c u rejonu Makljenovca i Ularica. Načelnik je istakao da će naknada investitorima za zemljište u zoni, koju će predložiti Općinskom vijeću Usora biti minimalna, uz maksimalne i ugovorom precizirane obveze novoga upošljavanja, te da je moguće da se nove firme u ovoj zoni poćnu graditi već naredne godine.

inozemci2Za lokalitet u Makljenovcu i Ularicama treba se prostornim planom rezervirati zemljište i odrediti njegova namjena i sa tim se mora maksimalno požuriti, jer investitori također imaju svoje planove i dinamiku, tako da smo već pokrenuli aktivnosti na donošenju potrebnih odluka za ugovoranje izrade Prostornog plana općine Usora, završetak Urbanističkog plana središta Sivše i Srednje Omanjske sa detaljnim planom Sivša - Centar, te izrada novoga Urbanističkog plana Žabljaka. Također, nužno je pristupit izradi nove Strategije integralnog razvoja općine Usora za slijedeće razdoblje, jer postojeća strategija ističe sa ovom 2012. godinom.

U oblasti vodoopskrbe istaknuto je, iako su određeni projekti završeni još imamo problema, jer su neriješeni odnosi sa izvođačem radova vodovoda Makljenovac-Ularice-Bejići, ima učestalog pucanja cjevovoda i problem sa rezervoarom, a izvorište "Duboki Potok" koje je davalo oko 280 m3/dnevno u zadnje vrijeme mu je smanjena izdašnost na 100-110 m3, tako da moramo te probleme razriješiti sa projektantima, izvođačima i nadzornim organima na ovome projektu. Planiramo i novi projekat u zoni Krnjina i to izgradnjom novoga bunara i izgradnom još jednoga rezervora od oko 400 m3 kako bi mogli povezati sve vodovode na lijevoj obali rijeke Usora i tako osigurati stabilnost i kvalitet u opskrbi pitkom vodom. 

Povezano sa vodoopskrbom je i povećanje količina otpadnih voda, koje smo do sada nekako rješavali s pomoću septičkih jama, međutim to više nije održivo rješenje, tako da su tri susjedne općine Tešanj, Usora i Doboj Jug potpisale sporazum o zajedničkoj izgradnji središnjeg potrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a udio općine Usora po sadašnjoj projekciji broja korisnika u tom postrojenju je oko 2,5 milijuna KM. Da bi smo sustavno riješili pitanje kanalizacije i odvodnje otpadnih voda sa područja cijele općine Usora pokrenuli smo aktivnosti na izradi Studije izvodivosti kanalizacionog sustava, za što je već ranije osigurano 40.000 KM, a dobili smo još 100.000 KM za izgradnju kanalizacione mreže. Kada nam Studija izvodivosti da potrebne odgovore definirati ćemo model financiranja izgradnje, u kojemu će biti i kreditnog zaduženja Općine, ali i učešća samih građana /korisnika. O tome su već informirane naše mjesne zajednice, od kojih je na samom sastanku dobivena potpora, a očekujemo da će se sve pozitivno izjasniti o ovom višemilijunskom projektu, bez kojeg nema ekološki i ekonomski održivog razvitka.

Pored navedenih razvojnih planova načelnik Nikić informirao je i o obvezama / dugovima koja je naslijedio i koja se imaju podmiriti iz općinskog proračuna u iznosu od 165.000 KM na ime pravomoćnih sudskih presuda.

Govoreći o Javnom komunalnom poduzeću "Usora" d.o.o. Sivša načelnik je istaknuo da je okončano razdoblje Stečajnog postupka, da je u tijeku faza reorganizacije u kojoj se imaju izmiriti određene obveze u četvorogodišnjem razdoblju, te nama kao i svakoj uređenoj srediti treba dobro uređeno i samoodrživo komunalno poduzeće, jer bi u protivnom imali još više ekoloških, ekonomskih i zdravstvenih problema. Sada ono stabilno posluje i moramo svi raditi i dati svoj doprinos na njegovom jačanju.

Ne manje bitno pitanje, kako je akcentirao načelnik Nikić, je popis stanovništva koji će biti proveden naredne godine, tijekom travnja mjeseca u trajanju od 15 dana, ali točan datum još nije određen. Za građane općine Usora, te za Hrvate općenito u Bosni i Hercegovini veoma bitno je da se popišu svi, jer od toga ovisi koliko će političkih i financijskih prava Hrvati imati u BiH, a time i % sudjelovanja u zajedničkim institucijama vlasti, što ima veliki utjecaj na našu budućnost i opstojnost na ovim prostorima. S toga je bitno da se prate na općinskoj web stranici sve informacije i upute koje će biti postavljene kako bi se omogućilo popisivanje svih građana općine Usora.

Načelnik je još informirao da se vode aktivnosti na donošenju odluka o nazivima naseljenih mjesta, nazivima i numeriranju ulica, te da je taj posao osjetljive prirode - provest će se javne rasprave i uvjeren je, postić' će se dobra rješenja, tako da ćemo i po tome biti uređenija sredina. Vode se i pripremne aktivnosti za obnovu svih ratom oštećenih kuća i nužne infrastrukture, što bi trebalo biti završeno u naredne dvije godine, a potrebno je samo da se zainteresirani jave u općinu, u ured Općinskog načelnika i ostave potrebne podatke o sebi i kući koju treba obnoviti. Kada je u pitanju javna rasvjeta općina financira po jedan kilometar u svakoj MZ-i, a planiramo promijeniti način financiranja utrošene električne energije koje ćemo prenijeti na MZ-e. Trenutno se u MZ Sivša planira izrada projekata i izgradnja javne rasvjete u cijeloj MZ-i, a troškove utroška električne energije (preko 1 km) će plaćati građani, po procjeni od oko 5 KM/mjesečno.

U živoj raspravi naši sugrađani su izrazili pohvale da je se nakon puno godina organizirao jedan ovakav sastanak i uputili molbu načelniku da on postane redovit, kako bi i ovi usorski građani imali mogućnost sudjelovanja i kreiranja života u svojoj općini Usora. Ukazano je i na potrebu da se iznađu modeli povezivanja naših borojnih udruga i klubova kojih ima u mnogim zemljama Europe, povezivanja brojnih školovanih mladih usorskih kadrova koji rade u EU, jer se na taj način može kvalitetno ostvariti komunikacija, povezivanje i zajedničko realiziranje aktivnosti i projekata koje pokrene i na koje ukaže načelnik, npr. upućivanje apela za prikupljanje sredstava za određene konkretne aktivnosti, jer kako rekoše - ako smo mogli biti složni  i organizirani u ratu, možemo isto tako sada u miru pomoći svojoj Usori. Naglašena je i potreba da se osigura ravnomjeran razvoj svih sredina, ali da se moraju utvrditi i prioriteti, kao npr. kvalitetnija rekonstrukcija prometnice Most/Alibegovci-Sivša-Jelah, kao i posvetiti više pažnje zaštiti okolice (životinjski otpad u rijeci Usora) i očuvanju sportskih klubova koji afirmiraju Usoru (NK Usora, Karate klub Usora...).

Postavljeno je i pitanje rješavanju "uskog grla" Mosta-Alibegovci na Usori. Pojašnjeno je da je Općinsko vijeće donijelo zaključak o lokaciji novoga mosta, na lokaciji kod Plinare Liqivex, da je već pri kraju izrada idejnog projekta i pristupnih prometnica do lokalnih cesta, te da je također Općina zadužena da radi na projektu sanacije i proširenja mosta "Alibegovci" za dvosmjerni promet sa pješačkim stazama. Nakon izrade idejnog projekta mosta "kod plinare" tijekom 2013. očekuje se izrada i Glavnog projekta mosta, nakon čega slijede aktivnosti na zatvaranju konstrukcije financiranja i izgradnja mosta.

Najviše rasprave razvilo je se ipak oko visine naknade za prikupljanje i odvoz komunalnog - kućnog otpada. Jedan dio naših sugrađana negodovao je jer plaćaju isti iznos kao i građani koji su stalno u Usori, a oni u Usori borave godišnje najviše 2 mjeseca. Drugi dio naglasio je da Općina od njih ne traži nikakav drugi doprinost i da je tih 100-njak KM ili 50 €/godišnje sve što daju za svoju općinu, te da su takvi propisi i u RH, bez obzira dali tamo boravite ili ne. Načelnik je zamolio da se obveze izmiruju po sadašnjoj odluci do kraja naredne godine, a da će do 01.01.2014. godine predložiti Općinskom vijeću drukčiji model za ovu kategoriju građana, koja bi trebala biti nešto manja od sadašnje. Do tada, pozvao je načelnik, ali i pojedini sudionici sastanka, potrebno je više solidarnosti i zajedništva između svih, jer i mnogim sugrađanima koji žive u Usori, a nemaju uposlenje nije uopće lako održavati egzistenciju i izmirivati svoje obveze.

Direktor JKP "Usora" Ibrahima Agić ukazao je da je njegova obveza i odgovornost utužiti neizmirena dugovanja za komunalne usluge, jer ako se ne utuži dug - nakon godinu dana nastaje zakonska zastara. Pozvao je sve građane da izmire svoj dug, jer tada JKP ima mogućnost da im se umanje/ukinu obveze na ime provođenja već pokrenutog izvršnog postupka, za koji je naknada nekada veća i od samoga duga. Načelnik je nazočne i sve druge pozvao da se po svakom pitanju koje ne mogu u redovitoj proceduri zadovoljavajuće riješiti, da dođu u svoju Općinu, a ako je potrebno i kod načelnika, da se i tako pruži potrebna pomoć ili uputa.

Uz lijepe želje u nastupajućoj 2013. godini i dogovor za novi susret naredne godine (između 01. i 15. kolovoza 2013.) ovaj sastanak je opravdao očekivanja nazočnih za unapređenje međusobne komunikacije, koja može biti od znatne koristi za sve usorane.