Opis poslova:

 • prati i proučava stanje u oblasti građenja, prostornog uređenja i urbanizma i predlaže odgovarajuće mjere;
 • inicira izradu prostornih dokumenata, programa i projekata i prati realizaciju istih;
 • obavlja poslove na provođenju prostorno planskih dokumenata iz oblasti građenja, prostornog uređenja i urbanizma koje donosi Općinsko vijeće;
 •  Priprema nacrte općinskih odluka i drugih akata iz oblasti građenja, prostornog uređenja i urbanizma;
 •  Priprema informacije i izvješća iz oblasti građenja, prostornog uređenja i urbanizma;
 •  priprema programe uređenja građevinskog zemljišta;
 •  priprema urbanističko tehičke i druge uvjete u postupku izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobranja za građenje za složenije gospodarske, infrastrukturne i druge objekte;
 •  vrši pripremu dokumentacije kada urbanističku suglasnost i odobrenje za građenje izdaje više tijelo;
 •  sudjeluje u upravnom postupku kod izdavanja urbanističkih suglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za uporabu izgrađenih objekata;
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  izvršava i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu nadređenog službenika.