Ljerka Mandić, Općinski referent za rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu

Tel: +387 032/895-239 , Mob: 063/719-175,

E-mail:  ljerka.mandic@usora.com


Opis poslova:

  • sudjeluje kod izrade informacija i izvješća o stanju u oblasti referata, izvršavanje I provođenje zakona i propisa iz nadležnosti referata,
  •  zaprima zahtjeve i daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć socijalno nezbrinutih osoba, dječiji dodatak, civilne žrtve rata, neratni invalidi, prava porodilja, duševni bolesnici, zdravstveno osiguranje, jednokratne pomoći, rad sa djecom bez roditeljskog staranja, starateljstvo za posebne slučajeve, kategorizacija djece ometene u psihofizičkom razvoju,
  •  rad sa strankama i pružanje pravne pomoći neukoj stranci,
  • vrši potrebna trebovanja i obračune za korisnike prava pri službi,
  •  rad na izdavanju uvjerenja i potvrda po službenoj dužnosti i na zahtjev stranke,
  •  pomoć i njega od strane druge osobe, medicinsko vještačenje, suradnja sa Institutom
  • sudjeluje u u uspostavi i vođenju evidencije o osobama i obiteljima teškog imovinskog stanja i predlaže mjere za zbrinjavanje istih;
  •  suradnja sa Crvenim križem i drugim humanitarnim organizacijama;
  • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.