Mario Pranjić, Općinski stručni suradnik za pitanja braniteljsko invalidske zaštite

Tel: +387 032/895-296, Mob: 063/719-170,

E-mail:  mario.pranjic@usora.com


Opis poslova:

 • radi na poslovima ostvarivanja prava i socijalnog zbrinjavanja invalida domovinskog rata, članova obitelji poginulih branitelja i razvojačenih branitelja;
 •  sudjeluje u vođenju prvostupanjskog upravnog postupka i izradi rješenja u predmetima priznavanja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (osnovna i dopunska prava);
 •  vodi brigu o liječenju i rehabilitaciji invalida domovinskog rata i članova obitelji poginulih i ranjenih branitelja;
 • zadužen je za uspostavljanje i vođenje evidencije o razvojačenim braniteljima teškog imovinskog stanja i predlaže mjere za zbrinjavanje istih;
 •  vrši obilazak korisnika na terenu i utvrđuje stvarno stanje;
 • vrši obračun osobne i obiteljske invalidnine; - vodi evidenciju o izvršenom obračunu novčanih primanja po osnovu osnovnih i dopunskih prava;
 •  vođenje službenih evidencija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 •  po objavljenim natječajima nadležnog ministarstva vodi aktivnosti oko dodjele novčane pomoći (stipendije, stambeno zbrinjavanje, udžbenici i sl.)
 •  prima zahtjeve za zdravstveno osiguranje, pomaže u prikupljanju potrebne dokumentacije, te vrši popunu zdravstvene legitimacije i propisanih obrazaca
 •  koordinira rad Službe sa udrugama proisteklim Iz domovinskog rata
 •  sudjeluje u izradi i provedbi programa obilježavanja značajnih datuma i događaja za općinu Usora;
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.