Opis poslova:

 • obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
 •  sudjeluje u vođenju upravnog postupka u upravnim stvarima iz nadležnosti odsjeka; sudjeluje u izradi prijedloga svih općih i pojedinačnih akata iz djelokruga Službe u postupku donošenja rješenjauvjerenja;
 •  sudjeluje u izradi informacija, analiza i izvješća iz djelokruga Službe;
 •  prikuplja podatke o stanju i potrebama stanovništva u oblasti obrazovanja, te u suradnji sa nadležnim ustanovama izrađuje dugoročne i godišnje programe I projekte za unaprjeđenje u ovim oblastima na području općine;
 • uspostavlja suradnju sa sportskim, kulturnim i drugim javnim ustanovama te suradnju sa nevladinim,domaćim i međunarodnim institucijama u ovoj oblasti;
 • priprema i prati raelizaciju natječaja za dodjelu stipendija;
 •  uspostavlja i redovito ažurira bazu podataka o školskoj infrastrukturi na području općine;
 •  sudjeluje u izradi programa i projekata koji se odnose na unaprjeđenje školske Infrastrukture na području općine;
 • surađuje na izradi i implementaciji općinske razvojne strategije u oblasti školske infrastrukture;
 •  uspostavlja bazu podataka neophodnu za izradu programa i projekata iz oblasti socijalnih,obrazovnih, kulturno zabavnih i drugih potreba mladih;
 •  surađuje sa omladinskim organizacijama i pruža im savjetodavnu i drugu stručnu pomoć u provođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
 •  sudjeluje u izradi i provedbi programa i projekata kulturnih manifestacija u organizaciji općine, obilježavanja značajnih datuma i događaja za općinu Usora;
 •  rad sa mjesnim zajednicama;
 •  za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika općine;
 •  radi izvješća i analize za potrebe OV-a, Općinskog načelnika i rukovoditelja službe;
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.